بانك مركزی اعلام كرد؛

افزایش معاملات آپارتمان در تهران

افزایش معاملات آپارتمان در تهران به گزارش آنی بازار تعداد معاملات آپارتمان های مسكونی شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۶ به ۱۸ هزار واحد مسكونی رسیده است كه نسبت به ماه قبل، ۲۳.۷ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش یافته است.به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، در مردادماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یك متر مربع زیربنای واحد مسكونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملكی شهر تهران ۴۶.۷ میلیون ریال بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

گزارش «تحولات بازار مسكن شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۵» كه برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانك مركزی تهیه و منتشر می شود.خاطر نشان می نماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسكن شهر تهران» می باشد.۱- حجم معاملات مسكندر مرداد ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسكونی شهر تهران به ۱۷۹۸۴ واحد مسكونی رسید كه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسكونی معامله شده به تفكیك عمر بنا در مردادماه سال ۱۳۹۶ حاكی از آن است كه واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۶.۷ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسكونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذكور در مقایسه با مردادماه سال قبل ۴.۸ واحد درصد كاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۶ حاكی از آن است كه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۸ درصدی از كل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۱.۰ و ۹.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۳.۰ درصد از كل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱، ۱۵، ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷.۰ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.۲- تحولات قیمت مسكندر مردادماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یك مترمربع زیربنای واحد مسكونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملكی شهر تهران ۴۶.۷ میلیون ریال بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۰ و ۶.۲ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۶ (معادل ۱۱.۶درصد) و بیشترین میزان كاهش به منطقه ۲۲ (معادل ۴.۰درصد) تعلق دارد.در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین قیمت متوسط یك مترمربع زیربنای مسكونی معامله شده معادل ۹۹.۰ میلیون ریال به منطقه ۱ و كمترین آن با ۲۲.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۵.۵ درصد افزایش نشان می دهند.۳- تحولات بازار معاملات مسكن شهر تهران در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسكونی شهر تهران به ۶۹.۶ هزار واحد مسكونی بالغ گردید كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱.۵ درصدی نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یك مترمربع بنای واحد مسكونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملكی در شهر تهران ۴۵.۵ میلیون ریال بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد افزایش نشان می دهد.۴- سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسكن۱-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یك متر مربع بنای واحد مسكونیتوزیع فراوانی تعداد واحدهای مسكونی معامله شده بر حسب قیمت یك مترمربع بنا در مردادماه سال ۱۳۹۶ حاكی از آن است كه واحدهای مسكونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲.۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱۱.۳ و ۱۰.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است كه ۵۹.۳ درصد واحدهای مسكونی با قیمتی كمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسكونی شهر تهران (۴۶.۷ میلیون ریال) معامله شده اند.۲-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسكونیتوزیع فراوانی تعداد واحدهای مسكونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسكونی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسكونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۴ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۷۰ تا ۸۰ و ۵۰ تا ۶۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۳.۷ و ۱۲.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسكونی با سطح زیربنای كمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۰.۹ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.۳-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسكونیدر مردادماه سال ۱۳۹۶، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسكونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاكی از آن است كه در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسكونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲.۳ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ و ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال نیز هر كدام با اختصاص ۱۱.۰ و ۱۰.۶ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۵.۷ درصد از معاملات به واحدهای مسكونی با ارزش كمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.۵- تحولات اجاره بهای مسكندر مردادماه سال ۱۳۹۶ شاخص كرایه مسكن اجاری در شهر تهران و در كل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ و ۷.۴ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسكن كه غالباً یك ساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسكن از سیاست های كنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در كشور شده است. خاطر نشان می نماید سهم هزینه مسكن (اجاره بهای مسكن ا عم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱درصد می باشد.۶- جمع بندیبازار معاملات مسكن شهر تهران در ماه مرداد سال جاری با استقبال متقاضیان خرید مسكن همراه بود؛ به طوری كه تعداد واحدهای مسكونی شهر تهران در این ماه به ۱۸.۰ هزار فقره رسید كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه قبل به ترتیب رشد ۲۳.۷ و ۶.۱ درصدی نشان می دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یك متر مربع واحد مسكونی در شهر تهران به ۴۶.۷ میلیون ریال بالغ گردید كه نشانگر رشد ۶.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسكن در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره می باشد، به طوری كه شاخص كرایه مسكن اجاری در شهر تهران و در كل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ و ۷.۴ درصد رشد نشان می دهد.

 

1396/06/06
00:42:11
5.0 از 5
5247
این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش